Zobacz podgałęzie

PZJB.110.1.2020

 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ JEDNOTEK BUDŻETOWYCH W SIERPCU

09-200 SIERPC, ul. Armii Krajowej 8a

 
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

referent ds. księgowości

 

1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

2. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym z zakresu ekonomii/ rachunkowości / zarządzania.
 3. Spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 t.j.), tj.:
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

5. Umiejętność obsługi programów MS Office.

6. Znajomość następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 3. ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 4. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

3.Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy na stanowisku związanym z księgowością.
 2. Umiejętność planowania dochodów i wydatków jednostek budżetowych (oświatowych).
 3. Umiejętność sporządzania i analizowania sprawozdań budżetowych i innych wynikających z przepisów prawa.
 4. Znajomość obsługi programów księgowych oraz systemu bankowości elektronicznej.
 5. Znajomość:
 • ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

6. Predyspozycje osobowościowe:

 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • systematyczność,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • terminowość.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z zakresem czynności- /pliki/pzjbsierpc/zakres_czynnosci.pdf

 

5. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godz. tygodniowo),
 2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 17/2016 Dyrektora Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu z późn. zm.,
 3. miejsce pracy: Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8a, pokój na parterze (wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich),
 4. warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, w podstawowym systemie czasu pracy, obsługa komputera powyżej 4 godz., obsługa interesantów, dostęp do innych urządzeń biurowych.

 

6. Kandydaci winni zapoznać się z:

 1. opisem stanowiska pracy - /pliki/pzjbsierpc/opis_stanowiska_pracy.pdf i szczegółowym zakresem czynności - /pliki/pzjbsierpc/zakres_czynnosci.pdf
 2. szczegółowymi zasadami naboru określonymi w ustawie z dnia ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 t.j.),
 3. klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępna ma stronie internetowej BIP - www.pzjbsierpc.bip.org.pl  - /pliki/pzjbsierpc/klazula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf             lub w PZJB - ul. Armii Krajowej 8a, 09-200 Sierpc.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - /pliki/pzjbsierpc/kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie..pdf             lub w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu,
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
 6. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu) ( jeśli takie posiada),
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się, ogłoszeniem o naborze oraz opisem stanowiska pracy i projektem zakresu czynności stanowiska, na które prowadzony jest nabór,
 10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - o ile wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% i kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu w Sierpcu (pokój nr 2) lub pocztą na adres: Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko - referent ds. księgowości w terminie do dnia 05.08.2020r.  do godziny 15:30.  

 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pzjbsierpc.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej jednostki znajdującej się w budynku przy ul. Armii Krajowej 8a.

Dokumenty aplikacyjne osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji będą komisyjnie zniszczone, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, nie zostaną odebrane osobiście przez zainteresowanych.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa lub test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie. 

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy 
o pracę na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w pkt. 7.  4)-6).

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 t.j.), umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej.

 

 

 

Sierpc, dnia 22.07.2020r.

 

 

 

Marta Witte

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu

Jednostek Budżetowych w Sierpcu

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-22 13:36:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-22 14:07:08
 • Liczba odsłon: 33
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 36927]

przewiń do góry