INFORMACJA O WYNIKU NABORU

            W POWIATOWYM ZESPOLE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W SIERPCU 
                                        na stanowisko ds. księgowości


info__o_wyniku..docx


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

(PZJB.110.1.2018)Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych

w Sierpcu

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

ds. księgowości


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie rachunkowości,

 6. umiejętność obsługi programów MS Office,

 7. znajomość przepisów ustaw:

 • o finansach publicznych,

 • o rachunkowości

 • o podatku od towarów i usług
II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sporządzania i analizowania sprawozdań budżetowych i innych wynikających z przepisów prawa,

 2. umiejętność planowania dochodów i wydatków jednostek budżetowych (oświatowych),

 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy na stanowisku związanym z księgowością,

 4. predyspozycje osobowościowe:

 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

 • odporność na stres,

 • wysoka kultura osobista,


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków;

 2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

 3. terminowe rozliczanie należności;

 4. rozliczanie inwentaryzacji;

 5. sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych i kwartalnych;

 6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowo-księgowej;

 7. prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań
  w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, itp., zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnych przepisach prawa;

 8. prowadzenie ewidencji księgowej dla poszczególnych placówek związanej
  z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie decyzji wydanych w tym zakresie przez dyrektorów w ramach przyznawanych na ten cel środków finansowych;

 9. prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planach finansowych dotyczących Zespołu i jednostek obsługiwanych;

 10. kontrola i bieżąca informacja Głównego księgowego o zagrożeniach przekroczenia planów finansowych jednostek;

 11. nie rzadziej niż raz w miesiącu dokonywanie uzgodnień zapisów księgowych na kontach analitycznych z zapisami kont syntetycznych;

 12. przygotowanie przelewów w formie elektronicznej;


IV. Warunki pracy:

  1. wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godz. tygodniowo),

  2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1786) oraz Zarządzeniem Nr 17/2016 Dyrektora Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w PZJB,

  3. miejsce pracy: Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a, 09-200 Sierpc, obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych,

  4. warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, w podstawowym systemie czasu pracy, wyposażenie
   w sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.


     

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji na wskazanym stanowisku.Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone 

listownie w terminie do dnia 23.02.2018r., pod adresem:


Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 8a

09-200 Sierpc

Aplikacje, które wpłyną do PZJB po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

W związku z faktem, iż jednostka nie zatrudnia osób niepełnosprawnych - pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile
w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.pzjbsierpc.bip.org.pl ).


Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w pkt V pkt 4 i 5.


Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy 
o pracę na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902) umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej.
Sierpc, dnia 09.02.2018r.Marta Witte


Dyrektor Powiatowego Zespołu

Jednostek Budżetowych w Sierpcu 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

(PZJB.110.1.2017)

 

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych

w Sierpcu

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referent ds. zamówień publicznych

 

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

 

I. Wymagania niezbędne:

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego , z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy   o pracownikach samorządowych,

b)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów                             o szkolnictwie wyższym,

e)       umiejętność obsługi programów MS Office,

f)        znajomość przepisów ustaw:

*         prawo zamówień publicznych,

*         o finansach publicznych,

*         o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji          

 

II. Wymagania dodatkowe:

a.        Preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne, prawne.

b.       Praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych

c.        Predyspozycje osobowościowe:

*         umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

*         odporność na stres,

*         wysoka kultura osobista,

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowanie planu zamówień publicznych, na podstawie informacji zebranych od jednostek obsługiwanych,

2) przeprowadzenie formalno-prawnej procedury zamówień publicznych na zasadach określonych ustawą i odrębnym zarządzeniem,

3) przygotowanie projektu zarządzania wewnętrznego związanego z procesem udzielania zamówień publicznych,

4) prowadzenie całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z Prawem zamówień publicznych,

5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

6) gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

7) sporządzanie corocznych sprawozdań, wymaganych przepisami ustawy, kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

8) archiwizowanie dokumentacji przetargowej,

9) prowadzenie zakładowej składnicy akt.

 

IV. Warunki pracy:

1)       wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godz. tygodniowo)

2)       wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1786) oraz Zarządzeniem Nr 17/2016 Dyrektora Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu          z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w PZJB.

3)       miejsce pracy: Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a, 09-200 Sierpc, niedostosowane do wózków inwalidzkich;

4)       warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, w podstawowym systemie czasu pracy, wyposażenie
w sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.

 

 

V. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny,

2)       CV,

3)       kwestionariusz osobowy,

4)       kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)       kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe   (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6)       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu                    z pełni praw publicznych,

7)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

9)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji na wskazanym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21.08.2017r., pod adresem:

Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 8a

09-200 Sierpc

Aplikacje, które wpłyną do PZJB po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

            W związku z faktem, iż jednostka nie zatrudnia osób niepełnosprawnych - pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile
w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.pzjbsierpc.bip.org.pl ).

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w pkt V pkt 4 i 5.

 

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy 
o pracę na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.) umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej.

 

Sierpc, dnia   04.08.2017r.    


                                                                                             Marta Witte

                                                                                  Dyrektor Powiatowego Zespołu

                                                                              Jednostek Budżetowych w Sierpcu
                                 INFORMACJA O WYNIKU NABORU

            W POWIATOWYM ZESPOLE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W SIERPCU
                        na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych
   

 

  info__o_wyniku.docx
Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu .

   09-200 Sierpc , ul.  Armii   Krajowej 8 a

    NIP 776 153 91 47; Regon 000744114
                                            
  tel./fax. 24 231 50 44

     e-mail: pzjbsierpc@wp.pl ; 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
(PZJB.110.1.2016)


Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych
w Sierpcu
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.


I. Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyższe,
posiadanie co najmniej  trzyletniego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w art.   
     2 ustawy o pracownikach samorządowych,
posiadanie nieposzlakowanej opinii,
znajomość przepisów ustaw:
o pracownikach samorządowych,
o samorządzie powiatowym,
o zamówieniach publicznych,
o finansach publicznych,    
o ochronie danych osobowych.

II. Wymagania dodatkowe:
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora,
predyspozycje osobowościowe:
umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
komunikatywność i kreatywność,
umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
zdolności negocjacyjne,
odporność na stres,
wysoka kultura osobista,
komunikacja werbalna i pisemna,
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat. B).

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
planowanie i organizacja pracy bezpośrednio podległych stanowisk (ds. zamówień publicznych i obsługi gospodarczej)
stały nadzór nad jakością i efektywnością pracy w. w stanowisk,
opracowywanie – we współpracy z kierownikami jednostek  - planu zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek,
przeprowadzanie zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek,
bieżąca współpraca z jednostkami obsługiwanymi przez PZJB, w tym pod kątem zapewnienia racjonalności, gospodarności i celowości dokonywanych wydatków,
prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, środków i materiałów do utrzymania czystości oraz materiałów eksploatacyjnych i przygotowywanie rozwiązań adekwatnych do potrzeb w ramach posiadanych środków finansowych,
sporządzanie harmonogramów pracy dla pracowników gospodarczych oraz bieżący nadzór nad ich przestrzeganiem,
zastępowanie dyrektora  w realizacji jego obowiązków w czasie jego nieobecności,
wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora PZJB.

IV. Warunki pracy:
wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godz. tygodniowo)
wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398
z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 44/09 Starosty Sierpeckiego z dnia 10.06.2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników
i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego,
miejsce pracy: Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a, 09-200 Sierpc, niedostosowane do wózków inwalidzkich;
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, w podstawowym systemie czasu pracy, wyposażenie
w sprzęt biurowy, komputerowy, środki łączności.


V. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
CV,
kwestionariusz osobowy,
kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu                   z pełni praw publicznych,
oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska zastępcy dyrektora,
oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji na wskazanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 15.09.2016 r., pod adresem:

Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu
ul. Armii Krajowej 8a
09-200 Sierpc
Aplikacje, które wpłyną do PZJB po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
    W związku z faktem, iż jednostka nie zatrudnia osób niepełnosprawnych - pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile
w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pzjbsierpc.gov.pl).

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w pkt V pkt 4 i 5.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy
o pracę na czas określony lub nieokreślony.
W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.) umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej.


Dyrektor  
Marta   Witte

Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych
 w Sierpcu

Sierpc, dnia  05.09.2016r.

                                        INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 
                  W POWIATOWYM ZESPOLE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W SIERPCU

                                 na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA        

  http://pzjbsierpc.bip.org.pl/pliki/pzjbsierpc/inf._o_wyborze.odt
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 07:39:59
 • Liczba odsłon: 419
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 35288]

przewiń do góry